Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Skład zespołu

ZARZĄDZENIE Nr 47/2019 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 09.09.2019
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Na podstawie art. ust 2 z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) zarządzam, co następuje:

1. W celu zintegrowania działań, służb, instytucji, stowarzyszeń na rzecz pomocy ofiarom przemocy
w rodzinie na terenie gminy Grzmiąca , powołuje się Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie zwany dalej : zespołem”
w składzie:

 1. Dominika Bielecka- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej.

 2. Jadwiga Bierkowska- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Grzmiącej.

 3. Danuta Żurawska- nauczyciel Zespołu Szkół
  w Grzmiącej.

 4. Jowita Okurowska- pedagog w Szkole Podstawowej
  w Iwinie.

 5. Bożena Pruchniak- pielęgniarka środowiskowa - Usługi Pielęgniarskie

  w Grzmiącej.

 6. Mateusz Kreklau- Dzielnicowy Posterunku Policji
  w Barwicach.

 7. Anna Lisińska- pedagog Zespołu Szkół w Grzmiącej.

 8. Monika Stokowiec- sekretarz Stowarzyszenia Wspólnie w Grzmiącej.

 9. Edyta Brysik- kurator społeczny Sądu Rejonowego
  w Szczecinku.

2. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Grzmiącej

3. Traci moc Zarządzenie Nr 33/2018 Wójta Gminy Grzmiąca z dnia 28.09.2018 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega przekazaniu członkom zespołu

Wójt
Patryk Makowski