Przejdź do treści

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Poradnik petenta

Zarządzenia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grzmiącej

Zamówienia publiczne

Sprawozdania

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Zespół Interdyscyplinarny

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających
z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres, okres i miejsce świadczenia.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Uchwała Nr XII/61/2019 Rady Gminy Grzmiąca z dnia 26 września 2019 r. ws szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierani

Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w zależności od dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu przypadającego na osobę
w rodzinie świadczeniobiorcy obliczonego wg poniższej tabeli:

Wysokość dochodu w procentach wg kryterium dochodowego określonego
w art. 8 ust. 1 ustawy
o pomocy społecznej (na osobę samotnie gospodarującą lub przypadający na osobę w rodzinie)

Wysokość odpłatności w procentach ustalona od kosztu
1 godziny usługi opiekuńczej

Osoba samotnie gospodarująca

 Osoba w rodzinie

do 100%

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101% do 150%

10%

25%

151% do 200%

20%

40%

201% do 300%

40%

55%

301% do 400%

60%

70%

401% do 500%

70%

85%

powyżej 501%

100%

100%